ABB podpořilo výzkum, jehož zjištění mohou průmyslovým podnikům pomoci snížit do roku 2030 celosvětové emise

ABB VSLAM AMR

ABB podpořilo výzkum, jehož zjištění mohou průmyslovým podnikům pomoci snížit do roku 2030 celosvětové emise uhlíku o 11 % a současně ročně ušetřit 437 miliard USD. Výzkum provedlo fórum Energy Efficiency Movement a podpořili ho významní globální hráči včetně společnosti ABB, Alfa Laval nebo Microsoft.

Zpráva z výzkumu obsahuje 10 klíčových opatření využívajících vyspělé technologie, které lze začít využívat velmi rychle. Navrhovaná opatření mohou přinést úsporu 4 gigatuny emisí uhlíku. Průmysl v současné době čelí bezprecedentní výzvě, tj. jak splnit globální cíle dekarbonizace a současně reagovat na rostoucí poptávku zákazníků. Nová zpráva fóra Energy Efficiency Movement (EEM) ukazuje průmyslovým společnostem cestu, jak začít okamžitě jednat. EEM je celosvětové fórum založené společností ABB, jehož členy je v současnosti více než 400 organizací. Fórum sdílí nápady, osvědčené postupy (nejlepší praxi) a závazky s cílem vytvořit energeticky efektivnější svět.

Dnes zveřejněný dokument „The Case for Industrial Energy Efficiency/Argumenty na podporu energetické efektivity v průmyslu“ si klade za cíl poskytnout vrcholovým manažerům klíčové informace o 10 opatřeních založených na vyspělých technologiích, které lze zavést rychle a bez složitých a nákladných projektů. Tento nový dokument navazuje na publikaci „Industrial Energy Efficiency Playbook“ zveřejněnou fórem EEM v roce 2022. Tento nový „průvodce“ pomáhá podnikům řešit jednu z největších překážek na cestě k energetické účinnosti: vytváření vlastních obchodních případů. V některých případech mohou být úspory plynoucí z opatření na zvýšení účinnosti tak vysoké, že umožní samofinancování transformačních projektů. V další části dokument ukazuje, že investice do energetické účinnosti mohou sloužit jako cenná pojistka proti kolísání cen energie a uhlíku a současně podnikům umožňují plnit jejich cíle, ať už vyžadované regulátory nebo stanovené dobrovolně.

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by zdvojnásobení účinnosti do roku 2030 pomohlo snížit emise skleníkových plynů téměř o jednu třetinu ve srovnání s dnešní úrovní. 1 Pro průmyslové společnosti je to obrovská příležitost. Fórum EEM odhaduje, že pokud by se 10 jednoduchých opatření zahrnutých ve výše uvedeném dokumentu aplikovalo v celém průmyslu, mohla by tato opatření zajistit do roku 2024 úsporu 1,5 gigatuny emisí uhlíku ročně a do roku 2030 celé 4 gigatuny, což je stejný objem, jako by se celosvětově vyřadily z provozu tři pětiny vozidel se spalovacími motory. Tyto odhady jsou založeny na střednědobých scénářích, ale i tak se rovnají 11% snížení prognóz emisí uhlíku do roku 2030. Při použití ambicióznějšího scénáře by se úspory zvýšily na 5,3 gigatuny, což představuje téměř 15 % celkových emisí v roce 2030. U pěti z deseti opatření, u nichž lze smysluplně vypočítat finanční úspory, by mohly průmyslové podniky do roku 2024 ušetřit ročně přibližně 172 miliard USD, do roku 2030 zhruba 437 miliard dolarů ročně. Při využití ambicióznějšího scénáře by se úspory do roku 2030 zvýšily na 590 miliard USD ročně. Mezi opatření uvedená v dokumentu patří mimo jiné provádění energetických auditů, optimalizace velikosti průmyslových aktiv, připojení fyzických aktiv k internetu (zajištění jejich konektivity) a používání vysoce účinných motorů.

“Před konferencí OSN o změně klimatu 2023 (COP28) je důležité ukázat, že existují vyspělá a konkrétní technologická řešení problémů globálního oteplování, která jsou snadno dostupná,“ uvedl Tarak Mehta, prezident oblasti Pohony společnosti ABB. „Vzhledem k tomu, že obnovitelné zdroje energie představují pouze jednu část možného řešení, hraje zvyšování energetické účinnosti zásadní roli při urychlování transformace energetiky směrem k dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Je na soukromém sektoru, aby začal okamžitě jednat. Tento nový dokument by měl pomoci urychlit zavádění osvědčených postupů tím, že ukáže průmyslovým podnikům, jak naplno využít potenciál environmentálních a finančních přínosů.“

V nedávné době Mezinárodní agentura pro energii IEA vyzvala k urychlení pokroku v oblasti energetické účinnosti ze současných 2,2 % na více než 4 % ročně v roce 2030. Současně doporučila, aby průmyslové podniky ztrojnásobily roční investice do řešení podporujících dosažení energeticky efektivní budoucnosti. Aby bylo možné požadovaného zdvojnásobení dosáhnout, bude dle IEA nutné do konce desetiletí ztrojnásobit investice do řešení na zvýšení energetické efektivity z dnešních 600 miliard USD na 1,8 bilionu USD.

Fórum EEM považuje tento dokument (The Case for Industrial Energy Efficiency/Argumenty na podporu energetické efektivity v průmyslu) za příspěvek k této důležité výzvě IEA.

Výsledky týkající se snížení emisí, úspor v průmyslu a růstu hrubého domácího produktu (HDP) vycházejí z modelování, které si fórum EEM objednalo u společnosti Development Economics, nezávislého poskytovatele hodnocení ekonomických dopadů. Tato společnost prováděla v období od května do října 2023 důkladné modelování ekonomických a emisních výhledů pro každé opatření uvedené v dokumentu. Pro modelování byly využity nejlepší dostupné údaje a zahrnovalo příspěvky odborníků na danou problematiku z předních průmyslových společností, včetně společnosti ABB, Alfa Laval a Microsoft. Odborné poradenství poskytla také agentura IEA.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com

Energy Efficiency Movement je fórum, které sdružuje podobně smýšlející zúčastněné strany s cílem inovovat a společně se podílet na utváření energeticky efektivnějšího světa. Prostřednictvím inovací, sdílení znalostí a poznatků, zavádění dostupných energeticky účinných technologií, inteligentních investic a správných předpisů a pobídek můžeme optimalizovat energetickou účinnost a urychlit pokrok směrem k bezuhlíkové budoucnosti pro všechny. Fórum založila v roce 2021 společnost ABB a jeho vznik se setkal s pozitivním ohlasem napříč celým průmyslem, přičemž do roku 2023 se k němu připojilo více než 400 společností.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male