Členské státy a Evropská komise spolupracují při odstraňování překážek na vnitřním trhu

Evropská komise logo

Evropská komise zveřejnila výroční zprávu o fungování pracovní skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu (SMET – Single Market Enforcement Taskforce), která se pravidelně schází od začátku roku 2021. Evropská komise a členské státy EU v rámci SMET úzce spolupracují na identifikaci a odstranění konkrétních překážek na vnitřním trhu prostřednictvím specificky zaměřených pilotních projektů. Pracovní skupina SMET má dvě úrovně, a to high-level SMET a šerpy SMET, přičemž šerpové SMET se setkávají pravidelně na technických jednáních zaměřených na odstraňování konkrétních překážek vnitřního trhu v rámci jednotlivých pilotních projektů.

Mezi probíhající pilotní projekty, které SMET momentálně intenzivně řeší patří např. „Přeshraniční omezení v oblasti regulovaných povolání (odstranění předběžné kontroly kvalifikace)“, kde bylo doposud odstraněno napříč členskými státy EU celkem 249 předběžných kontrol. ČR aktuálně patří mezi 5 nejaktivnějších členských států při jejich odstraňování spolu s Portugalskem (56) Francií (46), Polskem (40) a Itálií (19), přičemž ČR odstranila téměř třetinu předběžných kontrol (ze 78 identifikovaných ČR odstranila 22). U pilotního projektu „Snížení administrativní zátěže při přeshraničním poskytování služeb a vysílání pracovníků“ má Evropská komise za cíl snižovat administrativní zátěž v pěti identifikovaných oblastech (cílený přístup, krátkodobá výjimka, odkladná lhůta, požadavky na dokumenty a jejich překlady; požadavky na kontaktní osoby). Na jednání SMET 23. 9. 2022 prezentovala ČR ostatním členským státům EU a Evropské komisi dobrou praxi týkající se ohlašovací povinnosti a požadavků kladených na kontaktní osoby.

ADK

Reklama

U pilotního projektu „Zjednodušení povolovacích postupů pro zavádění technologií obnovitelných zdrojů energie“ (větrná a solární energie) vyzvala Evropská komise členské státy EU, aby do konce roku 2022 dokončily mapování identifikovaných překážek v zavádění OZE a od roku 2023 má začít jejich odstraňování. Celkem členské státy EU odsouhlasily po bilaterálních jednáních s Evropskou komisí 83 překážek napříč členskými státy EU k odstranění. ČR na podzim 2022 přijala harmonogram a konkrétní podobu odstranění překážek v oblasti povolovacích postupů na národní úrovni. Pilotní projekt v oblasti OZE bude mít pozitivní vliv na urychlení odklonu od fosilních paliv a na snížení cen energií v EU.

Detailní přehled o práci SMET a dosažení konkrétních výsledků při odstraňování překážek vnitřního trhu je přehledně shrnut do Zprávy SMET 2021-2022, kterou Evropská komise publikovala 29. 11. 2022. Zprávu projedná Rada pro konkurenceschopnost 1. 12. 2022 pod vedením ministra Síkely. SMET Report 2021-2022 je dostupný ke stažení na webu Evropské komise.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo