CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla v roce 2021 podle předběžných výsledků rekordních výnosů v hodnotě 10,7 miliardy korun

czg

CZG – Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2021 končící 31. prosince.

czg

Klíčové finanční údaje roku 2021:
Výnosy Skupiny v roce 2021 dosáhly 10,7 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 56,7 %, zejména díky nárůstu prodejů ve všech regionech, produktovému mixu a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.
Upravená EBITDA (očištěná o jednorázové položky a mimořádné vlivy) dosáhla v roce 2021 výše 2 168,8 mil. Kč, což je o 49,6 % více než v roce 2020. Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2021 celkem 1 161,0 mil. Kč, což je o 71,6 % více než v roce 2020. Počet prodaných zbraní se v roce 2021 zvýšil o 34,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 a činil více než 627 tisíc kusů. Představenstvo Společnosti navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 25 Kč na akcii.

„Rok 2021 byl opět rekordní, což potvrzuje, že naše globální prodejní strategie a zaměření na výrobky a výzkum a vývoj podporují růst výnosů při udržení ziskovosti a zároveň vytvářejí dlouhodobou hodnotu pro naše investory. Naše hospodaření generuje silné cash flow, pokračujeme v investicích do výrobních kapacit, produktů a odbornosti. Zároveň věříme, že si naši akcionáři zaslouží odpovídající podíl na našem úspěchu. Z toho důvodu se představenstvo Společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě výrazně vyšší dividendu ve výši 25 Kč na akcii,“ komentoval výsledky Jan Drahota, předseda představenstva CZG. „Věříme v další růst, proto jsou naše cíle pro rok 2022 i nadále ambiciózní a my opět očekáváme významný nárůst výnosů a EBITDA. Navíc bychom chtěli rozšíření a integraci Skupiny a důležitost obou klíčových značek vyjádřit v novém názvu Skupiny, kterou plánujeme přejmenovat na Colt CZ Group,“ doplnil Jan Drahota.

Výnosy
Oproti roku 2020 vzrostly výnosy v roce 2021 o 56,7 % na celkovou částku 10,7 mld. Kč, zejména díky růstu počtu prodaných zbraní, vyšším prodejům ve všech regionech a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.

Výnosy v ČR v roce 2021 vzrostly o 151,0 %, na 821,7 mil. Kč, a to vlivem akcelerace dodávek Armádě ČR v druhém pololetí roku. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly v roce 2021 meziročně o 38,7 % na 6,3 mld. Kč především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu a konsolidaci Coltu v USA. Vzhledem k akvizici Coltu začala Skupina vykazovat výnosy realizované v Kanadě, které v roce 2021 činily 551,5 mil. Kč, což je meziročně o 461,1 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) se v roce 2021 meziročně zvýšily o 12,5 % na 1 053,8 mil. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe vzrostly v roce 2021 o 81,6 % na 752,8 mil. Kč, a to díky dodávkám zákazníkům z ozbrojených složek. Výnosy v Asii se v roce 2021 v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům zvýšily o 86,2 % na hodnotu 727,4 mil. Kč. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za rok 2021 hodnoty 531,2 mil. Kč, a meziročně tak vzrostly o 264,5 %.

Příjmy Skupiny ve sledovaných obdobích podle regionů:

V tis. Kč

Za rok končící 31. prosincem 2021

Za rok končící 31. prosincem 2020

Změna v %

Podíl na celkových výnosech 2021 v %

ČR

821 860

327 419

151,0 %

7,7 %

USA

6 250 307

4 506 751

38,7 %

58,5 %

Kanada

551 509

98 288

461,1 %

5,2 %

Evropa (vyjma ČR)

1 053 754

945 690

12,5 %

9,9 %

Afrika

752 850

414 641

81,6 %

7,0 %

Asie

727 426

390 575

86,2 %

6,8 %

Ostatní

531 222

244 030

264,5 %

5,0 %

Celkem

10 688 927

6 829 106

56,7 %

100,0 %

Počet prodaných zbraní podle typu:

V ks

Za rok končící 31. prosincem 2021

Za rok končící 31. prosincem 2020

Změna v %

Dlouhé palné zbraně

246 777

161 754

52,6 %

Krátké palné zbraně

380 695

305 709

24,5 %

Palné zbraně celkem

627 472

467 463

34,2 %

Upravená EBITDA a EBITDA[1]
Ukazatel EBITDA (včetně mimořádných vlivů) vzrostl v roce 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 24,2 %, na 1,8 mld. Kč, a to zejména vlivem růstu globálních prodejů a konsolidace Coltu.

Ukazatel upravené EBITDA očištěný o mimořádné vlivy spojené s akvizicí Coltu činil v roce 2021 celkem 2 168,8 mil. Kč, což je o 49,6 % meziročně více. Mezi tyto vlivy patří především náklady na profesionální poradce a ostatní služby spojené s akvizicí Coltu, odpis zmařené investice v souvislosti s projektem v Arkansasu a přecenění zásob a jejich opravných položek.

Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním se v roce 2021 meziročně zvýšil o 9,4 % a dosáhl hodnoty 931,1 mld. Kč díky nárůstu provozní výkonnosti Skupiny. Zároveň byl negativně ovlivněn jednorázovými položkami spojenými s akvizicí Coltu a značným nárůstem odpisů rovněž spojeným s akvizicí.

Zisk za období po zdanění a upravený zisk za období
Zisk za období po zdanění se v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 zvýšil o 12,3 % a dosáhl hodnoty 760,0 mil. Kč. Upravený čistý zisk po zdanění, očištěný o náklady na financování akvizice a doplatku vázaného na dosažené výsledky dosáhl v roce 2021 výše 1 161,0 mil. Kč, což je o 71,6 % více než ve stejném období loňského roku.

Investice
Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2021 dosáhly hodnoty 651,9 mil. Kč, tedy meziročně o 98,1 % více, a představovaly tak 6,1% podíl z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s dříve publikovaným výhledem na rok 2021 (5–7 % z celkových výnosů). Kapitálové výdaje byly vynaloženy primárně na modernizaci výrobních zařízení a kapacit Skupiny, přičemž většina výdajů byla realizována ve výrobním závodě se sídlem v České republice.

Výhled na rok 2022
Vedení Společnosti očekává, že celkové výnosy v roce 2022 mohou dosáhnout výše 14,4–14,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 35–39 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2021. Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2022 úrovně 3,0–3,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 36–50 % oproti hodnotě upravené konsolidované EBITDA předběžně dosažené v roce 2021.

Kapitálové výdaje Společnosti v roce 2022 by mohly dosáhnout hodnoty 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2022, což je v souladu se střednědobým výhledem Společnosti.

Současná bezpečnostní situace a ozbrojený konflikt na Ukrajině mohou přinést vyšší zájem o výrobky u zákazníků z řad ozbrojených složek, ale také znamenat nepředvídatelné negativní dopady do provozního a finančního hospodaření Skupiny v roce 2022. V březnu 2022 Společnost uzavřela s Ministerstvem obrany ČR dodatek k rámcové dohodě z dubna 2020 na pořízení ručních zbraní. Dodatek umožní Armádě České republiky čerpat dodávky zbraní v hodnotě až o 1,18 mld. korun vyšší oproti původně sjednanému limitu ve výši 2,35 mld. korun.

Z předchozího období přetrvává nejistota z možného pokračování dopadů pandemie covid-19 na dodavatelský řetězec a logistiku, přestože Společnost je schopna na základě předchozích zkušeností přijímat adekvátní opatření a s dopady se vypořádat. Výzvou pro rok 2022 bude rovněž schopnost vyrábět a uspokojovat poptávku v požadovaném sortimentu za požadovanou cenu. Řízení provozních nákladů bude v tomto roce klíčové. Společnost pocítí tlak růstu cen komodit, včetně plynu a elektřiny, i když tyto představují pouze relativně malou část provozních nákladů. Očekáváme nárůst osobních nákladů v hlavních výrobních závodech na základě nově uzavřených kolektivních smluv na další období. Společnost věří, že je schopna do jisté míry promítnout růst cen vstupů do prodejních cen. Některé klíčové smlouvy obsahují inflační doložky.

Návrh výplaty dividendy
Společnost navrhne výplatu dividendy ve výši 25 Kč na akcii ze svého konsolidovaného čistého zisku za rok 2021. V porovnání s výplatou 7,50 Kč v loňském roce se jedná o více než trojnásobnou částku k výplatě na jednu akcii. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou.

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE
CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby. Své produkty prodává CZG především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems.

CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Ve svých provozech v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku zaměstnává CZG více než 2000 lidí.

Zdroj zprávy: CZG – Česká zbrojovka Group SE
česká zbrojovka group