Nová směrnice o strojních zařízeních a funkční bezpečnosti

sps tuv sud

Na 32. ročníku významného mezinárodního veletrhu SPS (Smart Production Solutions) se ve dnech 14. až 16. listopadu 2023 v Norimberku opět sejdou nejvýznamnější hráči v oboru automatizační techniky. TÜV SÜD zde představí své služby zaměřené na aktuální směrnice o strojních zařízeních, funkční bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a směrnici o rádiových zařízeních (RED). Na zájemce z řad výrobců, integrátorů, provozovatelů a poskytovatelů služeb čeká náš tým v hale 4 ve stánku 521.

POKYNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVÉHO PŘÍKAZU EU O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH
TÜV SÜD připravuje podniky na nadcházející zavedení nové evropské normy o strojních zařízeních, která bude platit výhradně v EU od července 2023 a po přechodném období od ledna 2027. Toto nařízení nahradí stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a zavede důležité změny týkající se bezpečnosti strojních zařízení. Norma o strojních zařízeních začala platit ve všech členských státech EU ihned po svém přijetí a musí být povinně uplatňována 42 měsíců po vstupu v platnost, přičemž přechodné období končí 20. ledna 2027. To znamená, že výrobci a provozovatelé v EU se musí připravit na rozsáhlé změny v oblasti bezpečnosti strojů. Bližší informace společnost TÜV SÜD poskytne na veletrhu SPS.

tuv sud

Zejména rostoucí digitalizace a propojení průmyslu do sítí vedly ke vzniku nových bezpečnostních rizik, která předchozí směrnice o strojních zařízeních neřešila, nebo řešila nedostatečně. Nové nařízení proto zavede zvláštní požadavky na kybernetickou bezpečnost bezpečnostních řídicích systémů a softwaru souvisejícího se shodou, na používání umělé inteligence ve funkcích souvisejících s bezpečností a na autonomní a dálkově ovládané stroje a kolaborativní roboty (koboty).

Nařízení rovněž zavádí povinné posuzování shody oznámeným subjektem u šesti kategorií výrobků. Týká se to konkrétně uvedených strojních zařízení a souvisejících výrobků, u nichž existuje obzvláště vysoké riziko, jako jsou například zvedáky pro vozidla nebo samoučící se stroje. Toto posouzení shody zahrnuje rovněž přezkum typu a týká se výrobků uvedených v části A přílohy I nařízení o strojních zařízeních.

Kromě toho bude rozšířena oblast působnosti směrnice, takže celý dodavatelský řetězec, včetně prodejců strojních zařízení a použitých strojních zařízení, bude v souvislosti s novým nařízením mít konkrétní povinnosti. Směrnice zároveň zjednodušuje situaci, neboť umožňuje digitalizaci montážních a provozních návodů a EU prohlášení o shodě, což by mělo snížit administrativní zátěž a náklady výrobců strojních zařízení.

„Výrobci by se rozhodně měli začít připravovat na nové předpisy již nyní, protože se očekává, že implementace bude nějakou dobu trvat. Tento krok má zásadní význam pro zajištění souladu s novými předpisy a pro zajištění bezpečnosti strojů a výrobků v celé EU,“ zdůrazňuje Christian Moschner, vedoucí obchodního oddělení TÜV SÜD Product Service.

FUNKČNÍ BEZPEČNOST: SLUŽBY TÜV SÜD V OBLASTI FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI
S rostoucí digitalizací a automatizací ve všech průmyslových odvětvích jsou nejvyšší standardy funkční bezpečnosti výrobků a systémů nezbytné. Ať už se jedná o „klasickou“ bezpečnost zařízení ve strojírenství, výrobky nebo rostoucí hrozbu kybernetické bezpečnosti v oblasti softwaru a mechatroniky, TÜV SÜD zajišťuje funkčnost a bezpečnost elektrických, elektronických nebo programovatelných elektronických systémů prostřednictvím široké škály testů založených na specifických předpisech pro konkrétní odvětví.

TÜV SÜD poskytuje podporu od plánování a uvedení na trh až po řádnou likvidaci. Služby zahrnují jak samotné testování, tak podporu při návrhu a instalaci, bezpečnostní software, předběžnou přejímku a poradenství při modernizaci. Toto komplexní testování zvyšuje nejen kvalitu výrobků, ale také efektivitu výroby a bezpečnost práce, a dává tak výrobcům a inženýrům navrhujícím technologické celky rozhodující konkurenční výhodu.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST: ZAJIŠTĚNÍ POKROKU – DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ V DIGITÁLNÍM VĚKU
„Zaznamenáváme stále více útoků na IT bezpečnost automatizační techniky,“ vysvětluje Christian Moschner. „Pro funkčně bezpečné a zároveň efektivní procesy je také třeba udělat více.“ Pomocí kyberneticko-fyzikálních systémů (CPS) a síťových komponent lze vybudovat modulární zařízení, která to umožňují. Mezinárodní řada norem IEC 62443 s názvem „Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení“ poskytuje rámec pro IT bezpečnost kyberneticko-fyzikálních systémů v průmyslu. Výrobci, integrátoři a poskytovatelé služeb mohou využívat odpovídající certifikace TÜV SÜD, a to jak pro životní cyklus vývoje bezpečných výrobků, tak pro související bezpečnostní programy.

Kromě certifikací nabízí TÜV SÜD školení a semináře, analýzy nedostatků, hodnocení bezpečnostních rizik a modelování hrozeb, jakož i komplexní testování a hodnocení produktů. Výrobci autonomních mobilních robotů (AMR), automaticky řízených vozidel (AGV) a elektronických pohonných systémů dostávají odbornou podporu od vývoje až po přístup na globální trh. Dalšími klíčovými tématy jsou hodnocení rizik a funkční bezpečnost.

RED: ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR – BEZDRÁTOVÉ INOVACE A DODRŽOVÁNÍ SMĚRNICE RED
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/30, kterým se doplňuje směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU, se bude povinně uplatňovat od 1. srpna 2024, kdy bude mnoho elektronických výrobků před uvedením na trh EU muset podstoupit posouzení shody s ohledem na základní požadavky kybernetické bezpečnosti stanovené v RED. TÜV SÜD podporuje výrobce bezdrátových zařízení při plnění těchto požadavků.

Společnost TÜV SÜD je v EU schválena jako oznámený subjekt a je oprávněna posuzovat výrobky z hlediska jejich shody s požadavky RED. Oblast působnosti RED zahrnuje elektrické nebo elektronické výrobky, které podle svého určení vysílají nebo přijímají rádiové vlny pro rádiovou komunikaci nebo rádiovou lokalizaci. „TÜV SÜD má akreditované zkušební laboratoře a vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velmi dobře obeznámeni s požadavky právních předpisů. To znamená, že máme ideální pozici pro podporu zákazníků po celém světě,“ vysvětluje Christian Moschner.

CO JE SPS
sps 2023SPS jako stěžejní veletrh automatizačního průmyslu představuje celou škálu produktů a řešení z oblasti inteligentní a digitální automatizace – od jednoduchých senzorů až po inteligentní řešení, od toho, co je dnes proveditelné, až po vizi rozsáhle digitalizovaného průmyslového světa. Pod heslem „Bringing Automation to Life“ (Proměňujeme automatizaci v realitu) vystupuje SPS jako generátor nápadů a inovační platforma pro průmyslovou komunikaci, senzory a řídicí systémy. sps.mesago.com.

Další informace o službách společnosti TÜV SÜD pro průmyslovou výrobu naleznete na adrese: www.tuvsud.com/cs-cz/odvetvi/prumyslova-vyroba

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
tuv