TÜV SÜD – Zvyšování kvality života co největšímu počtu osob – díky globálním standardům

tuv sus přilba

U příležitosti Světového dne normalizace, který připadá na 14. října 2023, TÜV SÜD zdůrazňuje, že zásadní význam pro zdraví a kvalitu života mají mezinárodní standardy. Světový den normalizace je společnou iniciativou Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Společnost TÜV SÜD, která má více než 26 000 zaměstnanců ve zhruba 50 zemích, patří mezi přední poskytovatele služeb v oblasti testování, inspekce a certifikace.

„SPOLEČNÁ VIZE PRO LEPŠÍ SVĚT – ZAČLENĚNÍ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Č. 3“
V souvislosti s pandemií covidu-19 a jejími přetrvávajícími dopady na zdravotní péči po celém světě je téma Světového dne normalizace 2023 stále aktuální.

Dr. Johannes Bussmann

 

„Ochrana lidí je jednou ze základních hodnot společnosti TÜV SÜD, provází nás již od roku 1866,“ říká Dr. Johannes Bussmann, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG. „Abychom této hodnotě dostáli, řídíme se Obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv a jejími cíli udržitelného rozvoje, jakož i mezinárodně uznávanými standardy.“

Tento závazek se odráží také ve službách a řešeních, které TÜV SÜD poskytuje široké škále odvětví a průmyslových oborů.

MEZINÁRODNĚ VELMI ŽÁDANÉ JSOU NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
TÜV SÜD poskytuje služby v oblasti testování, inspekce a certifikace (TIC) určené zdravotnickému a lékařskému sektoru, a pomáhá tak zpřístupnit zdravotnické prostředky v mezinárodním prostředí. TÜV SÜD je jedním z předních světových subjektů určených pro testování, inspekci a certifikaci zdravotnických prostředků a disponuje interdisciplinární sítí specializovaných odborníků v oblastech, jako je strojírenství, medicína a biochemie. Odborníci společnosti TÜV SÜD již více než 30 let podporují výrobce a poskytovatele při schvalování a uvádění zdravotnických prostředků na trh. Služby TÜV SÜD zahrnují testování ergonomie, elektrické, mechanické a funkční bezpečnosti a také různé softwarové testy prováděné v našich laboratořích. Tyto zkoušky potvrzují, že zdravotnické elektrické přístroje, systémy a další zařízení odpovídají všem příslušným normám a předpisům. Společnost má po celém světě stovky odborníků, kteří pracují v oblastech, jako je diagnostika in vitro (IVD), ortopedické zdravotnické prostředky, sterilizační metody, inovativní zdravotnické prostředky, radiační ochrana v medicíně a výzkumu, bezpečnostní kontroly a biokompatibilita zdravotnických prostředků

SLEDOVÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN Z RŮZNÝCH ZEMÍ
TÜV SÜD nabízí také komplexní služby pro potravinářský průmysl v oblasti bezpečnosti, kvality a hygieny potravin. Tyto faktory mají zásadní význam pro prodejnost potravinářských výrobků a musí být kontrolovány, sledovány a zajišťovány v celém hodnotovém řetězci. Výroba, zpracování a uvádění potravin na trh totiž podléhají přísným právním předpisům a vlastníci norem, jako jsou IFS, BRC a ISO, stejně jako zákazníci, mají vysoká očekávání, pokud jde o bezpečnost potravin, řízení kvality a hygienu. Situace je zároveň ještě složitější v důsledku nárůstu outsourcingu činností a rozdělení práce mezi četné, někdy i globální subjekty v hodnotovém řetězci. Dodržovat povinnosti náležité péče a souladu všech procesů představuje pro potravinářské společnosti velkou výzvu. Společnost TÜV SÜD podporuje tyto společnosti nabídkou komplexních služeb včetně laboratorních analýz, auditů, testů, certifikace a školení v příslušných oborech, aby zajistila hladký chod dodavatelských řetězců a bezpečnost při výrobě potravin. Přehled služeb společnosti TÜV SÜD v potravinářství naleznete na našich webových stránkách tady.

BOZP V PODNICÍCH NABÝVÁ NA VÝZNAMU
TÜV SÜD rovněž poskytuje certifikaci systémů řízení, čímž pomáhá podnikům a organizacím zajistit shodu s právními a normativními požadavky, optimalizovat procesy a neustále zlepšovat jejich výkonnost. To platí například i pro audity a certifikace podle mezinárodní normy ISO 45001, která stanovuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na pracovním trhu, kde je nedostatek pracovníků, a vzhledem k rostoucím regulačním požadavkům, jako jsou požadavky stanovené směrnicí o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), bude tento aspekt v budoucnu stále významnější. Přehled služeb společnosti TÜV SÜD v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je k dispozici na odkazu zde.

přilba bozp

PŘEDPISY A NORMY VZBUZUJÍ DŮVĚRU V UDRŽITELNÉ TECHNOLOGIE
Mezinárodní normy podporují technologický, hospodářský a sociální rozvoj, přispívají k harmonizaci specifikací výrobků a služeb, zvyšují efektivitu v průmyslu, odstraňují překážky bránící světovému obchodu a v neposlední řadě zvyšují bezpečnost spotřebitelů. Mezinárodní normy rozvíjí a dále šíří organizace, jako je například Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), a to na základě výměny názorů a stanovisek. Zkoušky a inspekce nezávisle prováděné uznávanými a kompetentními poskytovateli služeb testování, inspekce a certifikace, jako je TÜV SÜD, zajišťují soulad s požadavky a jsou základem pro budování důvěry a spolupráci.

Společnost TÜV SÜD shrnula celý rozsah svých služeb a řešení v oblasti životního prostředí a udržitelnosti na speciální webové stránce tady.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
tuv