O lokalitě hlubinného úložiště jaderného odpadu by měla rozhodnout vláda i s poslanci a senátory

jaderný odpad

O výběru finální lokality pro hlubinné úložiště by mohly spolurozhodovat s vládou obě komory Parlamentu ČR. Do procesu hledání a výběru finální lokality se také předpokládá zapojení obcí včetně zřízení pracovní skupiny, která bude s dotčenými obcemi na pravidelné bázi komunikovat. Zákon, který tyto postupy zavádí, představil na dnešním jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela spolu s upravenými plány na přípravu hlubinného úložiště.

jaderný odpad

 

„Jádro je základem naší energetiky. Projekt hlubinného úložiště je stejně jako bezpečný systém nakládání s radioaktivním odpadem nedílnou součástí provozu stávajících i připravovaných jaderných zdrojů,“ říká ministr Síkela a dodává: „Zákon o řízení souvisejících s hlubinným úložištěm rozšíří práva obcí a také lhůty pro posílení kontroly kvality procesu z jejich strany. Návrhem zákona posílíme legitimitu výběru lokality hlubinného úložiště. Navíc jsem vládě navrhnul, že výběr finální lokality bude společným rozhodnutím vlády i Parlamentu. O tomto záměru jsem informoval i nově zvolené zástupce dotčených obcí z vytipovaných čtyř lokalit začátkem prosince loňského roku. Dále bude rovněž zřízena pracovní skupina pro komunikaci a zapojení dotčených územních samosprávných celků do procesu přípravy výstavby a provozování hlubinného úložiště.“

Ministři probrali proces přípravy hlubinného úložiště v kontextu plnění technických kritérií daných Nařízením Komise k Taxonomii Evropské unie (EU) pro udržitelné investice pro oblast jaderné energetiky a plány Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na tento rok. Plány na přípravu hlubinného úložiště byly součástí balíčku tří materiálů: Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, Vyhodnocení vlivu Nařízení Komise o Taxonomii EU pro oblast jaderné energetiky do systému nakládání s radioaktivním odpadem v ČR a Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2023, tříletý plán a dlouhodobý plán.

adk

Reklama

Návrh zákona zakládá účast dotčených obcí v řízení o stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech oproti úpravě dané horním zákonem. Při přípravě, výstavbě a provozování úložiště dotčená obec dbá o respektování zájmů svých občanů v duchu zastupitelské demokracie a je jí poskytnuta adekvátně prodloužená lhůta na vyjádření se ke všem připravovaným řízením spojeným s přípravou, výstavbou a provozem hlubinného úložiště.

„Uvedené řešení ve svém důsledku zvýší transparentnost celého procesu výběru lokality pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště, jak ostatně předpokládá i čl. 10 Směrnice Rady 2011/70/Euratom z 19. července 2011. Navrhované řešení tak jde nad rámec již plně transponovaného čl. 10 Směrnice do českého právního řádu,“ říká Tomáš Ehler, pověřený řízením sekce energetiky a jaderných zdrojů.

Součástí balíčku materiálů na jednání vlády bylo rovněž usnesení vlády, které Českou republiku zavazuje k plnění technických kritérií daných Taxonomií EU pro udržitelné investice pro oblast jaderné energetiky ve smyslu plnění technických kritérií, jako je zahájení provozu hlubinného úložiště v roce 2050.

„Česká republika bude usilovat o to, aby v zájmu posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti zvyšováním podílu jaderné energetiky v rámci dekarbonizace průběžně plnila kritéria taxonomie na vybudování hlubinného úložiště v roce 2050, pokud budou platit i nadále po pravidelných přezkumech Evropskou komisí. O revizi termínu stojíme proto, aby byla kritéria bližší potřebám členských států, Česko nevyjímaje. Svou pozici, kterou mimo jiné sdílí více členských zemí jako jsou například Nizozemsko, Polsko či Slovensko, budeme vůči Komisi zastávat i nadále i v rámci pravidelného přezkumu kritérií,“ dodává ministr Síkela.

Součástí třetího materiálu, tedy Plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů SÚRAO, bylo schváleno i posílení odborných kapacit této organizační složky státu pro zajištění činnosti SÚRAO související mimo jiné s urychlením procesu v souladu s Taxonomií EU.

„Lze očekávat, že Správa úložišť radioaktivních odpadů v nejbližších týdnech podá žádosti o stanovení průzkumných územích pro zvláštní zásah do zemské kůry, zahájí monitorovací a další geologické práce na lokalitách v režimu výzkumu a zahájí činnosti odborného panelu expertů pro dohled odborné i neodborné veřejnosti nad procesem výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště, čímž pokročí v cestě za výběrem finální lokality,“ říká ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic.

Dle upraveného harmonogramu, který vláda dnes potvrdila, lze očekávat, že finální lokalita pro hlubinné úložiště by měla být vybrána do konce třicátých let tohoto století. Finální lokalita by pak měla být následně dále potvrzována realizací podzemního průzkumného díla. Získání povolení podle nového stavebního zákona je pak naplánováno na přelomu čtyřicátých a padesátých let.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo