OKD investuje do vybavení laboratoří přes 8 milionů korun

OKD laborator

Těžební společnost OKD modernizuje vybavení svých laboratoří a pořizuje pro ně přístroje za více než 8 milionů korun. Laboratoře, které provádějí rozbory pevných paliv a k zajišťování bezpečnosti také analýzy důlního ovzduší a plynů, tak mohou díky dostatečné kapacitě a výkonu přístrojů dodávat výsledky pracovištím OKD i externím firmám do 24 hodin. S provozem laboratoří počítá OKD i po ukončení hornické činnosti.

Při modernizaci vybavení svých laboratoří vsadila OKD na přístroje americké firmy Leco, které již dlouhodobě využívá. Mezi nově pořízenými přístroji pro provádění rozborů pevných paliv, zejména energetického a koksovatelného uhlí, jsou nejnovější modely kalorimetru, analyzátoru obsahu síry a uhlíku a termogravimetrického analyzátoru. Nyní k nim přibydou ještě analyzátor obsahu uhlíku, vodíku a dusíku a analyzátor oxidu uhelnatého, plynného chloru a metanu pro rozbory důlního ovzduší.

OKD laborator

 

„Modernizace vybavení nám při provádění potřebných rozborů umožňuje maximální operativnost. Přístroje jsou dublovány, nehrozí tedy výpadek z důvodu poruchy stroje, a je zajištěn flexibilní servis a případné opravy, o něž se stará dodavatelská firma,“ uvedl Matouš Novák, vedoucí laboratoří OKD.

K vyhodnocování jakostních parametrů energetického a koksovatelného uhlí má laboratoř OKD certifikaci Českého institutu pro akreditaci, který provádí pravidelný dozorový audit. Rozsah činnosti a její inovace vyžadují neustálé vzdělávání pracovníků laboratoří.

„Co se týče černého uhlí, umíme prakticky všechno. Výsledky slouží jak pro další řízení výroby v OKD, tak jako výstupní informace pro odběratele. Stanovujeme například hodnoty výhřevnosti, obsahu popela, vody, síry a prchavé hořlaviny i koksochemické vlastnosti uhlí. Certifikace vyhovuje i nárokům našich externích zákazníků, kteří vyžadují nejen rychlou a kvalitní práci, ale také nezávislost a akreditované výsledky,“ doplnil vedoucí laboratoří.

OKD laborator

OKD vysoce dbá na důlní bezpečnost, laboratoře proto provádějí rozbory vzorků důlního ovzduší, kdy zjišťují hodnoty metanu, oxidu uhličitého i uhelnatého a kyslíku.

„Od záchranářů dostáváme odebrané vzorky, u nichž zjišťujeme obsah vyšších uhlovodíků, abychom předešli vzniku záparů, které mohou vést k samovznícení uhelné hmoty. Pro případ mimořádné události v dole držíme pohotovosti, abychom mohli operativně poskytnout potřebné analýzy,“ vysvětlila Kamila Mrkvová, vedoucí laborantka.

Po ukončení těžby v revíru budou laboratoře provádět analýzy v rámci technické likvidace Dolu ČSM a rozšíří služby pro externí zákazníky, k nimž patří chromatografické analýzy plynů a rozbory černého i hnědého uhlí. Již nyní se připravují také na rozbory dalších pevných paliv jako například dřevní štěpky.

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje cca 1,2 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s.

Zdroj zprávy: OKD, a.s
OKD