ČEPS ukončila třetí čtvrtletí 2022 s kumulovaným adjustovaným hospodářským výsledkem 5,2 miliardy Kč

čeps

Adjustovaný hospodářský výsledek akciové společnosti ČEPS za období leden až září 2022 činil 5 206,8 mil. Kč. Na výnosech se nejvíce podílely tržby z prodeje licencovaných služeb, výši nákladů zásadně ovlivnila situace na trhu s elektřinou.

Celkové výnosy společnosti ČEPS za tři čtvrtletí roku 2022 dosáhly hodnoty 131 663,9 mil. Kč. Po odečtení výnosů a současně nákladů, které jsou spojeny s výší objemu přenesené energie v rámci evropských propojených trhů (MC shipping a coupling), činily výnosy 24 097,7 mil. Kč. „Na výnosech se z 94,8 % podílely tržby z prodeje licencovaných služeb, a to zejména za činnosti rezervace kapacity a použití sítí,“ uvedl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s. V období leden až září 2022 bylo přeneseno celkem 50 240,1 GWh*, což je o 1 715,1 GWh více než ve stejném období loňského roku.

Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období roku 2022 výše 136 230,2 mil. Kč. Bez MC shippingu a couplingu činily 28 664,0 mil. Kč, z toho proměnné náklady tvořily 86 %, stálé provozní náklady 11,2 % a finanční náklady 2,8 %.

„Proměnné náklady ve sledovaném období zásadně ovlivnila situace na trhu s elektřinou, která přinesla skokový nárůst cen služeb výkonové rovnováhy. Ty ČEPS nakupuje, aby mohl vykonávat licencované činnosti dané zákonem,“ doplnil Martin Durčák.

V období leden až září 2022 pokračovala ČEPS, a.s., v realizaci rozsáhlého investičního programu, na který vynaložila celkem 2 121,2 mil. Kč. Finanční prostředky směřovaly zejména na výstavbu nových linek a modernizaci stávajících prvků přenosové soustavy. Celkové investiční náklady před započtením dotací se v letošním roce očekávají na úrovni 5 501,0 mil. Kč.

ADK

Reklama

Adjustovaný hospodářský výsledek
Akciová společnost ČEPS je regulovaným subjektem. Jako taková může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry určenými Energetickým regulačním úřadem. Korekční faktory ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.

Adjustovaný výsledek hospodaření před zdaněním je sledovaný klíčový ukazatel pro hodnocení společnosti. Jedná se o výsledek hospodaření upravený o vliv minulých a budoucích korekčních faktorů, motivační složky a časové posuny.

Adjustovaný výsledek hospodaření společnosti vychází především z platné metodiky cenové regulace, která pevně stanovuje povolené výnosy pro licencované činnosti, ale nereflektuje aktuální tržní vývoj nákladů. Proto je nutné k výsledku hospodaření za licencované činnosti, jako je použití sítí a poskytování systémových služeb připočíst vyrovnání prostřednictvím korekčních faktorů, které budou společnosti uhrazeny.

*Pozn: Údaj představuje objem přenesené energie na výstupu z přenosové soustavy. Objem přenesené energie je ovlivňován spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory.

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps