Spojení mezi udržitelností a kvalitou – klíčový faktor úspěchu!

tuv

Udržitelnost se v posledních letech stává středem zájmu, protože společnost jako celek konečně vnímá dopady změny klimatu a zhoršování životního prostředí a akceptuje je. Podíváme se, jaké výhody mohou organizace získat, když spojí udržitelnost s kvalitou a tyto dva prvky zařadí do svých procesů. Zároveň zjistíme, proč je oblast kvality v kontextu udržitelnosti tak důležitá.

TUV jakost

PROČ SE ŘEŠÍ UDRŽITELNOST?
Kvůli dětem, jejich dětem, dětem těchto dětí a dětem dětí těchto…

Udržitelnost představuje schopnost organizace fungovat tak, aby uspokojila současné potřeby, aniž by ohrozila schopnost budoucích generací uspokojit jejich potřeby. Téma udržitelnosti prostupuje současnou společností, ovlivňuje firmy, a tak tomu bude už napořád. Podniky, které zanedbávají dlouhodobé důsledky svých aktivit, se brzy dostanou do nevýhodné situace.

Stále se vyvíjející technologie, proměnlivé nákupní chování a nové obchodní trendy nutí firmy přizpůsobovat se nastalým podmínkám a neustále se zdokonalovat, aby byly konkurenceschopné. Dnešní svět obchodu je prostě rychlý a proměnlivý, a tak firmy musí přehodnotit své tradiční postupy a přijmout nové pružnější a citlivější přístupy, které se umí rychle přizpůsobit tomu, co se děje na trhu.

Podniky, které přijmou udržitelné postupy, mají možnost snížit svůj ekologický otisk, šetřit zdroje a vybudovat si odolnost vůči případným budoucím otřesům. Udržitelnost je jak výzvou, tak příležitostí. Představuje cestu ke skloubení prosperity a přírody, kdy podnikání nezhoršuje stav životního prostředí. Naopak – přináší inovace a řešení, jež nám umožní žít v harmonickém a udržitelném světě.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY, ZLEPŠENÍ POVĚSTI, SNÍŽENÍ RIZIKA …. SEM S TÍM
Udržitelnost je víc než jen trend. Je to strategie, která může mít významné dopady na podnikání. Jedním z hlavních přínosů udržitelnosti pro podnikání je zvýšená efektivita. Udržitelné postupy často snižují odpad, zlepšují energetickou účinnost a zachovávají zdroje. Tato opatření mohou pomoci snížit náklady, zvýšit produktivitu a zlepšit ziskovost v dlouhodobém horizontu.

Nespornou výhodou udržitelnosti pro podnikání je zlepšení pověsti. Spotřebitelé, zákazníci a investoři se zajímají o společnosti, které se angažují v oblasti životního prostředí a sociální odpovědnosti, a vyhledávají je. Prokázáním závazku k udržitelným postupům mohou podniky zlepšit svou pověst a přilákat zákazníky a investory sdílející stejné hodnoty. Je to jasná cesta pro budování důvěry, loajality a hodnoty značky. Navíc dobrá pověst v oblasti udržitelnosti získává nejen loajalitu zákazníků, ale také přitáhne nové, špičkové talenty.

Udržitelné postupy mají také potenciál pomoci podnikům snížit rizika. Změna klimatu, vyčerpávání zdrojů a další environmentální a sociální problémy mohou pro podniky představovat významná rizika. Přijetím udržitelných postupů mají podniky možnost odolávat rizikům. Tím snižují svou závislost na narušení dodavatelského řetězce a zlepšují svou schopnost přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Je dobře známo, že úspěšné řízení rizik a změn je klíčové pro dlouhodobou životaschopnost a konkurenceschopnost podniku.

NOVÁ DIMENZE KVALITY
Oddělení kvality hraje často klíčovou roli v udržitelnosti organizace. Jeho úkolem je zajistit, aby produkty nebo služby společnosti splňovaly požadované standardy a očekávání zákazníků. Spojení kvality a udržitelnosti spolu souvisí více, než by se na první pohled mohlo zdát. Kvalitní produkty a služby splňují očekávání zákazníků a zároveň minimalizují negativní dopady na životní prostředí a lidskou společnost. Organizace, které se zaměřují na udržitelnost, často kladou důraz na kvalitu jako na nedílnou součást své strategie. To znamená, že se snaží vyrábět produkty odolné, dlouhotrvající a šetrné k životnímu prostředí.

Udržitelné postupy mohou například pomoci snížit množství odpadu ve výrobním procesu, což firmám umožní vyrábět produkty vyšší kvality, protože ve výrobním procesu bude méně vad a chyb, a méně vad a chyb zlepší spokojenost zákazníků. Používáním udržitelných materiálů, které jsou odolnější a vydrží déle, si firmy zajistí, že jejich produkty budou kvalitnější a vydrží déle – a tím pádem se opět sníží množství odpadu. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že pokud se oddělení kvality zaměřuje na udržitelnost, pomáhá zlepšit produkty nebo služby organizace stejně jako spokojenost a loajalitu zákazníků.

Udržitelné postupy neznamenají jen snižování odpadu. Snížit náklady na energii a zlepšit ziskovost pomůže i používání energeticky účinných technologií nebo obnovitelných zdrojů energie. Náklady na energii jsou pro mnoho organizací významným výdajem a snížení spotřeby energie sníží výrobní náklady a zlepší hospodářský výsledek organizace.

High-tech průmysl ukazuje, že je možné snižovat spotřebu surovin, minimalizovat odpad a stále produkovat kvalitní a výkonná zařízení. Je to dokonalá symbióza mezi technologickými inovacemi a udržitelností. Až příště budete držet ve svých rukou telefon, vzpomeňte si na to, jak vypadaly první počítače, a srovnejte výkon, velikost, kvalitu a spotřebu materiálu.

Oddělení kvality jsou klíčovými spojenci organizací v cestě k udržitelnosti. Pouze nesledují kvalitu výrobků, ale také měří a vykazují výkonnost v oblasti udržitelnosti. Implementují rámce pro podávání zpráv o udržitelnosti, provádění auditů, hodnocení udržitelných postupů a poskytují školení a vzdělávání v otázkách udržitelnosti.

Udržitelnost přináší organizacím mnoho výhod a jednou z nich je možnost dodržovat předpisy v oblasti životního prostředí. Implementace udržitelných postupů pomáhá organizacím vyhovět přísným environmentálním normám a omezením stanoveným regulacemi. Tak se snižuje riziko nákladných pokut a právních sporů. V odvětvích, jako je výrobní a chemický průmysl, je dodržování předpisů životně důležité. Udržitelné postupy umožňují organizacím minimalizovat dopad na životní prostředí a současně zajišťují soulad s přísnými právními požadavky. Opět se potvrzuje, že takový přístup přináší stabilitu, důvěru a udržitelný růst.

Udržitelnost je klíčovou otázkou pro podniky i do budoucna. Pokud se zaměří na udržitelné postupy, mohou být dlouhodobě efektivnější a konkurenceschopnější.

INOVUJ, NEBO ZEMŘI
Je zcela zřejmé, že kvalita a udržitelnost mají pro úspěch firem v dnešním světě klíčový význam. Kombinací těchto dvou faktorů mohou společnosti dosáhnout skvělých výsledků a získat konkurenční výhodu. Udržitelné postupy nejen chrání životní prostředí, ale také zajišťují dodržování předpisů, snižují provozní náklady, zvyšují odolnost vůči rizikům a zvyšují výkon. Na druhou stranu kvalita přináší spokojené zákazníky, jejich věrnost a dobrou pověst společnosti.

Pokud vás ani uvedené výhody nepřiměly začít se zabývat udržitelností, pak si ještě závěrem připomeňme nadčasové pravidlo businessu „Inovuj, nebo zemři.“ Výrok zdůrazňuje důležitost adaptace v podnikání. Podniky, které se nedokáží přizpůsobit změnám, se dříve či později začnou potýkat s problémy a budou v nevýhodě ve srovnání s konkurencí. Je tedy čas začít se ohlížet na udržitelnost, nebo není?

Zdroj zprávy: TÜV SÜD CZECH
TUV snidaně