Z Ředitelství silnic a dálnic se stává státní podnik. Umožní to další rozvoj organizace

Začátek roku 2024 přináší další z klíčových změn v resortu dopravy – Ředitelství a dálnic ČR (ŘSD) funguje jako státní podnik. Forma státního podniku přinese ještě efektivnější využití finančních prostředků i větší konkurenceschopnost na trhu práce. Umožní i lepší plánování správy dálnic a silnic I. třídy. Podnik má již i svoji dozorčí radu.

ředitelství silnic a dálnic státní podnik

Z Ředitelství silnic a dálnic se stává státní podnik. Umožní to další rozvoj organizace

„ŘSD jako státní podnik je další krok na cestě k efektivnějším správě a rozvoji sítě státních silničních komunikací. Potřebujeme dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy, potřebujeme posílit pozici ŘSD na trhu práce či dále zrychlovat výstavbu i modernizaci komunikací. V tom všem nám má provedená transformace pomoci,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

ŘSD jako státní podnik (s. p.) může vykonávat vlastními silami odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí nebo dopravní telematiky. Může zajistit hlavní inženýry projektů, právníky, správce staveb a technické dozory v zásadních oblastech především vlastními zaměstnanci, a externí dodavatele využívat tam, kde to bude v nových podmínkách výhodnější. Lze tak dosáhnout úspory nákladů u činností, které se nyní outsourcují.

Dále se mění financování oprav a údržby stávajících dálnic a silnic I. třídy. Mezi SFDI a ŘSD uzavřena tříletá smlouva, ve které bude stanovený požadovaný standard kvality sítě a jednotlivých činností a zároveň budou na tyto činnosti určeny finanční prostředky. Toto provázání platby za správu, údržbu a opravy dálnic a silnic I. třídy se stanovenými kvalitativními parametry dopravní sítě bude doprovázet posílením dohledu státu nad naplňováním těchto požadavků a také větším důrazem na vnitřní kontrolu ŘSD v této oblasti.

ŘSD s. p. má již jmenovanou svoji dozorčí radu. Je složena ze šesti členů, z nichž čtyři (tedy dvě třetiny členů) jmenoval v souladu se zákonem o státním podniku ministr dopravy a dva členy zvolili ze svých řad zaměstnanci státního podniku. Nominace členů dozorčí rady jmenovaných zakladatelem byla v souladu s nominačním zákonem projednána Výborem pro personální nominace, který jejich nominaci doporučil.

ADK

Reklama

Dozorčí rada má dále posílit dohled nad činností a hospodařením podniku. Bude zejména schvalovat nakládání s majetkem podniku, je-li jeho hodnota vyšší než hodnota určená ve statutu, projednávat koncepci rozvoje podniku, plán investic, finanční plán, výroční zprávu, přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku apod. Dohlíží na výkon působnosti ředitele státního podniku a na to, zda se podnikatelská činnost podniku uskutečňuje v souladu s právními předpisy a zakládací listinou.

Nová forma ŘSD je zahrnuta v novelizovaném zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Státní podnik je osvědčená forma pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tedy Ministerstva dopravy. Obdobným způsobem vznikla a je řízena i Správa železnic.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy